သင္ခန္းစာ ႏွင့္ သင္ခဏ္းစာ


ဆရာ သင္ခန္းစာ နဲ႔ သင္ခဏ္းစာနဲ႔မွာ ဘယ္ဟာ အမွန္ပါလဲ။

အရင္သတ္ပံုစာအုပ္ေဟာင္းတခ်ိဳ႕မွာ သင္ခဏ္းစာလို႔သံုးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သင္ခန္းစာလို႔သာေရးတယ္။

ခဏ္း (အခုေခတ္မွာ မေတြ႔သေလာက္ျဖစ္လာတယ္)
အခဏ္းက႑
စမၼခဏ္းနကၡတ္
ယမၼခဏ္းနကၡတ္
သင္ခဏ္းစာ
ဇယားခဏ္းတန္႔ (ေဗဒင္)

ခန္း
ကိန္းခန္း၊
ကုန္ခန္း၊
ခန္းဆီး
ခန္းမေဆာင္
ခန္းဝင္ဥစၥာ
ခန္းဝါ
ခန္းသဥၨာ
ခန္းေတာက္ပင္
ခန္းေျခာက္
ခၽြဲခန္းသလိပ္ (ခြ်ဲငန္းသလိပ္)
စက္ခန္း၊
စမၼခန္း (ေဗဒင္)၊
စားခန္းခ်သည္ (စခန္းခ်သည္)
ဆံုးခန္းတုိင္ေရာက္ ၊
တခန္းရပ္ျပဇာတ္၊
တိုက္ခန္း၊
တုိင္းခန္းလွည့္လည္၊
တေနကုန္ တေနခန္း၊
ဓာတ္ခြဲခန္း၊
ပခန္းျမိဳ႕
မီးစာကုန္ ဆီခန္း၊
ျပခန္း၊
လင္ခန္းမယားခန္း၊
လမ္းစခန္း
သင္ခန္းစာ၊
အံ့မခန္း
အခမ္းအနား၊
အိပ္ရာတိုက္ခန္း
ေစးမခန္းပင္၊
ေနထိုင္ရာအခန္း
ေရခန္းေျခာက္
ေလ့က်င့္ခန္း၊
ေသခန္းရွင္ခန္း၊

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

Comments

Popular posts from this blog

Bad breath ခံတြင္းနံ႔ မေကာင္းရင္

Insomnia အိပ္မရျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ၾကိဳဆိုပါ၏