Thursday, November 17, 2016

သွ်င္ဥတၲမေက်ာ္၏ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ေတာလားရတု

စက္ဆယ့္ႏွစ္လီ၊ ဒြါဒသီဝယ္၊ သံုးလီဥတု၊ လက္ဝယ္လုသား၊ ရတုသာစြ၊ လမ႑လွ်င္၊ သဘင္ဂိမွာန္၊ တာသင္းၾကန္ဟု၊ ေလျပန္လႊင့္ကူ၊ ဘံုသစ္ထူ၍၊ ဥဏွဂူနတ္၊ ဖလ္ရဟတ္လည္း၊ သဟႆေရာင္၊ ျခည္တေထာင္ျဖင့္၊ ေျပာင္ေျပာင္ဝင္းထိန္၊ အာဏာႏွိမ္လွ်က္၊ ျပင္းရွိန္အႏၲ၊ ဂုဏ္စြမ္းျပေသာ္၊

ေလခေျမသက္၊ စ်ာန္ဝိတက္သို႔၊ သစ္ရြက္ေရာ္ရီ၊ ဣႏၵနီဝယ္၊ သိဂႌတဝက္၊ ဖက္၍ေဆးစံု၊ ခ်ယ္ေသာပံုသို႔၊ ရဂံုျမိဳင္တြင္း၊ ေတာလံုးလင္းသား၊

သီးကင္းႏုစ၊ အခ်ိဳ႕ကမူ၊ ၾသဇရသာ၊ တန္သုဒၶါသို႔၊ ခ်ိဳစြာတင့္ေမာ၊ ငွက္ေပ်ာသခြါး၊ ဖသန္းခါးႏွင့္၊ သွ်စ္သွ်ားသမၻရာ၊ ၾသဇာသရက္၊ ဖက္သက္တေရာ္၊ ျမတ္ရွင္ေတာ္ကို၊ ပူေဇာ္လို႔ငွာ၊ သီးၾကရွာ၏၊ မဟာေလွကား၊ ဆတ္သြားရင္ခတ္၊ ခိုင္ညြတ္ကံ့ေကာ္၊ ထိုထိုေသာ္လည္း၊ ေတာ္သင္းၾကန္ဝင္၊ သည္သဘင္၌၊ ညြန္ရွင္လုလု၊ ဂုဏ္တင္းျပဳလ်က္၊ မာန္ပံုဖက္၍၊ မင္းထက္မင္းဖ်ား၊ တို႔ဘုရားကို၊ ညြတ္တြားသဒၶါ၊ ဖူးပြင့္လာ၏၊

အာကာသဓါတ္၊ ေကာင္းကင္ရပ္က၊ ေဇာတရည္ခ်ယ္၊ တန္ဘံုးၾကြယ္တံု၊ ျပိဳင္ဆြယ္ကာက၊ ကကၠဋႏွင့္၊ ဟသၤာ့တာရာ၊ ရန္ဝန္းကာလ်က္၊ ညီလာစံုခံ၊ ကြန္႔ျမဴးစံရွင့္၊ တိမ္ျပတန္စု၊ တဂုဏ္လုသည္၊ ေက်းဥအေရာင္၊ မိလႅာေဘာင္ဝယ္၊ တိမ္ေတာင္စက္သြား၊ တိမ္ရထားႏွင့္၊ ကိုးပါးနဝရတ္၊ တိမ္ျပသာဒ္လည္း၊ လူ႔ထြဋ္ပရေမ၊ သံုးလူ႔ေဆြကို၊ ညြတ္ေခြဦးတင္၊ ရွိပန္ဆင္ခဲ့၊

ေတာခြင္ေတာင္ထု၊ ေပ်ာ္ေၾကာင္းလုသည္၊ ေတာင္သူ႔ဓေလ့၊ ယာမီးေၾကြ႕သား၊ မ်ိဳးေစ့ေျမႏွံ၊ ေဒဝမာန္လွ်င္၊ ညံတျခိမ့္ျခိမ့္၊ ဘဝင္စိမ့္မွ်၊ သိမ့္သိမ့္ရိုက္ေက်ာ္၊ ဗုဇြန္ေဆာ္၍၊ ခါေတာ္သဘင္၊ ဖက္ႏႊဲယွဥ္သို႔၊ ညြန္႔ရွင္ခက္သြယ္၊ ေတာနိကယ္တံု၊ အံ့ဘြယ္သရဲ၊ ကဲၾကဆင့္ဆင့္၊ ပင္လံုးဝင့္လ်က္၊ ပင္ျမင့္ပင္လတ္၊ ပင္ပ်ပ္ပင္ေစာက္၊ ဖူးေညွာင့္ကိုက္ႏု၊ စည္းေဝးျပဳ၍၊ သီးမႈသေႏၶ၊ သံုးလူ႔ေဆြကို၊ ရိုေသလွစြာ၊ လူ႔ပမာသို႔၊ ကမာၻလိုလိုက္၊ စရိုက္အားကိုး၊ ညြန္႔ညြန္႔ျဖိဳးသည္။ ။ သီးမ်ိဳးခိုင္ညွာ လ, ျပြတ္တည္း။

မွတ္ခ်က္ = ျခည္တစ္ေထာင္ျဖင့္ မဟုတ္ပါ။ သိဂႌတစ္ဝက္ မဟုတ္ပါ။ ညံတစ္ျခိမ့္ျခိမ့္ မဟုတ္ပါ။ ဖက္သက္တစ္ေရာ္ မဟုတ္ပါ။ တစ္ဂုဏ္လုသည္၊ မဟုတ္ပါ။ သမၻရာကို ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းမွာ သံပရာလို႔ေပါင္းပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

တကယ္ၾကီးပြားလိုသူမ်ား

ဘူးတလံုးေဆာင္ အိုေအာင္မဆင္းရဲ ပီမိုးနင္း ဘဝတိုက္ပြဲ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ၁၂-၇-၂၀၂၀