Saturday, July 27, 2019

အရွင္မဟာရ႒သာရ၏ ေရႊစက္ေတာ္သြားေတာလား

ေအာင္ေဇယ်တု၊ က်မ္းဂန္ရႈ၍၊ ဂမုဓာတ္ရ၊ ဓာတြတၳျဖင့္၊ ဂမနသဒၵါ၊ ေျကာင္းျခင္းရာကို၊ လကၤာကံုးသီ၊ လမ္းစဉ္စီအံ့၊ ေရာင္ညီေလးဦး၊ ျဖစ္ခဲ့ထူးတြင္၊ ေတာင္က်ူးလက်ာ္၊ ဒကၡိဏာဟု၊ ဒီပါကြ်န္းျမတ္၊ မိုးနတ္ဣႏၵာ၊ ေျမာက္မွာကြ်န္းသူ၊ မတူျကျငား၊ ဘုရားျမတ္စြာ၊ စျကာစိုးရ၊ သည္ကျဖစ္ေပ၊ သေႏၶတည္ျကည္၊ ေကာင္းညြန့္စည္လ်က္၊ နတ္ျပည္နိဗၺာန္၊ ကူးဆိပ္မွန္ဟု၊ ဘုန္းသန္သက်၊ မုနိႏၵလွ်င္၊ ရွြင္ပ်ျကည္ျဖူ၊ ေဟာေတာ္မူသည္၊ ေလးဆူကြ်န္းျမတ္၊ ဘုန္းထြတ္သီရိ၊ တမၸဒိထက္၊ ေက်ာ္သိထင္ရွား၊ ေက်းဇူးမ်ား၏။ နဂါးမုဆိုး၊ ရိုးက်ိုးေတာင္းပန္၊ ပူေဇာ္ရန္ဟု၊ နမၼဒါနား (နမႏၱာနား)၊ ရာ့တပါးနွင့္၊ ေတာင္ဖ်ားေက်ာက္ထိပ္၊ နင္းနွိပ္ရာေတာ္၊ နွစ္ေဘာ္ေရွြစက္၊ ေရာင္ျပိုးျပက္သည္။ ။ ဖိုလ္မဂ္နိဗၺာန္ စူးစူးတည္း။

စူးစူးနိဗၺာန္၊ ေရာက္မည္မွန္၍၊ ဧကန္တေဆာ၊ ယာယီေျကာကို၊ သေဘာစိုက္စိုက္၊ လမ္းရိုးလိုက္ေသာ္၊ ေတာင္ရိုက္ ကမ္းဆင္း၊ ကုန္းက်င္းေခ်ာင္းေျမာင္၊ ေျမာက္ေတာင္မွိုင္းေဝ၊ သစ္ပင္ေတြနွင့္၊ ပင္ေျခက်င္းက်င္း၊ ပန္းအင္ျကင္းလည္း၊ ခက္ခ်င္းခိုက္ထိ၊ ေစာင္းျကိုးညွိသို့၊ နွမိနွေျမာ၊ လြမ္းဘြယ္ေပါစြ၊ ေတာင္ေတာဝန္းက်င္၊ သို့ရာတြင္မူ၊ အျကင္ေတာင္သူ (အျကင္ေပ်ာင္းသူ)၊ လြမ္းေစဟူသို့၊ လွ်ံဆူေထြျပား၊ ငွက္အမ်ားလည္း၊ ပ်ားသို့ခ်ိုေအး၊ ရင့္ရူျကြေးလ်က္၊ ေမာင္ေထြးတို့ေလာ၊ မယ္တို့ေလာဟု၊ သေဘာနႈတ္ဆက္၊ ေမးျကလ်က္တည့္၊ လင္းဝက္ေတာလွ်ိုး၊ ဥခ်ိုးငွက္ပ်င္း၊ ေျပးဆင္းငွက္ခါး၊ သစ္ပင္ဖ်ားက၊ သိန္းက်ားစြန္ရဲ၊ လင္းျမီးဆြဲလည္း၊ ျကဲျကဲစစ္စစ္၊ ျမည္က်စ္ထိုးဆြပ္၊ ေျမဝပ္ဘီလံုး၊ ေျပးတံုးအနီး၊ ေတာင္သူဘီးလည္း၊ ေျမျကီးနိမ့္ျမင့္၊ ပ်ံအားတင့္ရွင့္၊ ေဘာ္နွင့္မကြာ၊ ခ်စ္လ်ာမေလ်ာ့ (နႈတ္လွ်ာမေလ်ာ့)၊ သံေသာ့ေသာ့နွင့္၊ ေဆာ့သည့္နႈတ္သီး၊ ျမိုင္ေတာက်ီးလည္း၊ သံျကီးအာအာ၊ ခါကတုတ္တုတ္၊ ရွဉ့္စုတ္စုတ္နွင့္၊ ဘုတ္ကျငိမ့္ျငိမ့္၊ တအိမ့္အိမ့္လွ်င္ (ဘုတ္ကအိမ့္အိမ့္၊ တဖိန့္ဖိန့္လွ်င္)၊ သိမ့္သိမ့္ေတာလံုး၊ သံေပါင္းရံုး၍၊ ပတ္ကံုးျမိုင္နက္၊ အုတ္က်က္က်က္သည္။ ။ ေတာျကက္တြန္သံ ျမူးျမူးတည္း။

ေတာျကက္တြန္ျမူး၊ ေက်းငွက္က်ူး၍၊ သံျကူးျမည္စည္၊ စက္ရိပ္လည္၍၊ ေနျခည္ဝင္ေျမာက္၊ ဆည္းဈာေရာက္ေသာ္၊ ေမ်ာက္ကျကိုးေခြ၊ ေဒါင္းအိုးေဝနွင့္၊ သံေျချကြေးေျကာ္၊ ဖို မ ေခၚလ်က္၊ ေတာက္ေက်ာ္တြန္သြား၊ ငွက္ငနြားလည္း၊ ေတာဖ်ားျမိုင္ေခ်ာက္၊ ပင္ရိပ္ေအာက္တြင္၊ ေသေသာက္ျကူးငွက္၊ ေသေသာလ်က္တည့္ (ေသတလ်က္တည့္)၊ ေတာင္ထက္က်ူးျမည္၊ ဝန္တင္သည္လည္း၊ ထိုးမည္ေစာင္ေစာင္ ေတာေကာင္ေပ်ာ္ေမြ့၊ ဓေလ့ဖိုးေခါင္၊ ေခၚေယာင္ဖန္မ်ား၊ ေတာလံုးျကားေအာင္၊ က်ားကရုတ္ရုတ္၊ သံျကုတ္ျကုတ္နွင့္၊ သစ္က်ုတ္ေျပးလွြား၊ ေျကာင္ပါးေျပးခုန္၊ ေဆြ့ဟုန္ေျပးသန္း (ေစြ့ယုန္ေျပးသန္း)၊ နြယ္တန္းကိုင္ေလွ်ာက္၊ သစ္ေတာက္ငွက္ေတာ္၊ သံေက်ာ္ဆက္ရက္၊ ျမီးဆက္ဖားဖား၊ ေခြးက်ား ေခြးေရွြ၊ ဝံပုေလြနွင့္၊ ေခ်ကလည္းေဟာက္၊ ေတာက္သည့္သမင္၊ ေတာဝန္းက်င္၌၊ ဆင္ကက်ိုးက်ည္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္စည္သည္။ ။ ေလျပည္ပ်ံ့ပ်ံ့ ပ်ူးပ်ူးတည္း။

ပ်ံ့ပ်ူးေလျပည္၊ အလြမ္းစည္လ်က္၊ လမ္းစည္ဆက္ေသာ္၊ ခ်ိုးငွက္လည္ေျပာက္၊ ကြ်မ္းေဘာ္ေပ်ာက္သို့၊ နားေထာက္ကြန့္ျမူး၊ သံျပိုင္က်ူးလ်က္၊ တဦးတိုင္က၊ တဦးခ်၍၊ ဖိုမလင္းျပာ၊ တြန္သံသာနွင့္၊ ဆပ္ပ်ာစမ္းတြင္၊ ေတြ့ျကိမ္ျမင္ေသာ္၊ စံုလင္ဖိုမ၊ နိမိတ္ျပ၏။ ဉာဏကဝိ၊ ပ႑ဍိတစစ္၊ ငါတည္းျဖစ္မူ၊ အနွစ္သာရ၊ သံုးဘံုမွ်၏၊ အစအလယ္၊ အဆံုးဝယ္၌၊ ဓိပၸါယ္ကြ်မ္းသိ၊ မွတ္သားမိလ်က္၊ ဇာတိလိုက္ေလ်ာ္၊ ခ်ိုးနွစ္ေဖာ္မူ၊ ရွြင္ေပ်ာ္အျမဲ၊ လည္ခ်င္းတြဲ၍၊ မကြဲတူကြ၊ ေနသည္ဆေသာ္၊ ကာမလူ့ေဘာင္၊ မေရွာင္နိုင္ေခ်၊ ညာေျကေက်ာ္ေစာ၊ သေဘာစင္စစ္၊ ရွင္၏ျဖစ္မွ၊ တဆစ္လူ့ခြင္၊ ဝင္လဦးမည္၊ ခ်စ္ျကည္မ်ိုးနြယ္၊ ဥစၥာျကြယ္သည္၊ လူဝယ္လူေကာင္း၊ အေျကာင္းရံုးစည္း၊ ျဖစ္မည္တည္းဟု၊ စနည္းနိမိတ္၊ ခ်ိုး၏ဟိတ္ကို၊ တိတ္တိတ္မွတ္ယူ၊ နွလံုးမူလ်က္၊ မပူမဆာ၊ ေရသီတာသို့၊ မ်က္နွာရွြင္လန္း၊ မပန္းမညွိုး၊ အင္အားျကိုးလ်က္၊ အက်ိုးရွိမည္၊ မျကည္စိတ္မႈန္း၊ တကုန္ဆင္းသက္၊ တကုန္တက္၍၊ ျမိုင္နက္သာေမာ၊ စံုတေျကာ၌၊ တေတာထြက္ဝင္၊ တေတာျမင္နွင့္၊ တပင္ရိပ္နား၊ တပင္သြားေသာ္၊ ေတာဖ်ားျမိုင္နက္၊ လမ္းခ်က္စူးစမ္း၊ ရိပ္ဖမ္းေဆြးေနြး၊ ဘေထြးတေယာက္၊ ရဲေခါင္ေျမာက္နွင့္၊ ခ်စ္ေရာက္လည္သီး၊ ဦးရီးတလည္၊ ခ်စ္ျကည္ျမတ္ေလး၊ လုပ္ေကြ်း မစ၊ ညွြန္ျပလမ္းရိုး၊ ေတာင္နွယ္ကိုး၍၊ ခ်ုပ္မိုးရီည၊ သြားကုန္ျကသည္။ ။ စိတ္ကေရာက္ခ်င္ ယူးယူးတည္း (မူးမူးတည္း)

ကိုးကား ရွင္ဥတၱမေက်ာ္ ရွင္မဟာရ႒သာရ ေတာလားမ်ားနွင့္ အျခားေတာလား ေရလားမ်ား။ ဟံသာဝတီပံုနွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္ျမို့။ ၁၉၆၇ ခုနွစ္။

တခ်ိဳ႕တင္ထားၾကတာေတြက ဟံသာဝတီပံုနွိပ္တိုက္ထုတ္မူနဲ႔ ကြဲလြဲေနတယ္။ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းပါ ရွင္မဟာရ႒သာရ ေရးခဲ့တဲ့ ဘူရိဒတ္လကၤာမွာ တရိႈက္မက္မက္၊ တသက္သက္လွ်င္လို႔သာ ေရးပါတယ္။ တေတြကို တစ္မလုပ္ေကာင္းပါ။ ကိုယ္တတ္ရင္ ကိုယ့္စာမွာ ကိုယ္သတ္ပံုနဲ႔ေရးၾကေပါ့။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၆-၇-၂၀၁၉

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

ေစ်းၾကီးေသာ ပန္းခ်ီဆရာဝန္

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၈ ႏွစ္ကသိမ္းထားခဲ့တဲ့ သံေသတၲာေလးကို ဖြင့္ေတာ့ အထဲမွာ ေရေဆးပန္းခ်ီကားေလးတခ်ပ္ေတြ႔တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္လက္မွတ္ပါေပမဲ့ ေန႔စြဲမပါ။ ပန္းခ...