Monday, February 16, 2015

Chinese embassy on Kokang ကိုးကန္႔အေရး တရုပ္သံရံုးကတင္ထားခ်က္

ကြ်န္ေတာ့္မွတ္ခ်က္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ဆိုင္တဲ့အေရးအခင္းရွိတိုင္း ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြက တရားဝင္သေဘာထားေတြ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အခုစာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုပ္သံရံုးက တင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာလိုသူေတြအေနနဲ႔ အစိုးရေတြက ေျပာတာအပါအဝင္ သမိုင္းေၾကာင္းအမွန္နဲ႔ ေျမျပင္အေျခအေနေတြကို စံုေစ့ေအာင္ေလ့လာၾကရပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းကိုးကန္႔ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခင္ကိုးကန္႔ ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားရွင္ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာၿပီး တစ္ကမာၻလံုးရွိ တရုတ္လူမ်ိဳးအတြက္ ရည္ညႊန္းေသာ စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ကာ အကူအညီရယူရန္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ အေနာက္တိုင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ တရုတ္ Website မ်ားတြင္ ကိုးကန္႔ကို Crimea ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ အစြန္းေရာက္အသံမ်ား၊ ရႈပ္ေထြးေသာ ေတြးေခၚမႈပံုစံမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းကိစၥသည္ ရႈပ္ေထြးလွသည္။ ကိုးကန္႔ေဒသသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ နီးစပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာနယ္စပ္ျပည္သူမ်ား တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထုိထဲတြင္ ကိုးကန္႔ လူမ်ိဳးမ်ားလည္း မ်ားစြာပါဝင္သည္။ သူတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဟန္လူမ်ိဳးဟုေခၚသည္။ ဒီလိုနဲ႔ တရုတ္ျပည္တြင္းတြင္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ိဳးစံု ထြက္ေပၚလာေစသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမက္ပိုင္းအေျခအေနကိုရင္ဆိုင္ရျခင္းမွာ တရုတ္အတြက္လြယ္ကူလွေသာကိစၥ မဟုတ္ေပ။ အတိအက် ေျပာရလွ်င္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ တရုတ္၏လူမႈေရးအဖဲြ႕မ်ားသည္ စိတ္ေအးေအး ထားရန္လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ စြက္ဖက္ျခင္းမ်ား ေပါ့ေပ့ါဆဆ မျပဳလုပ္သင့္။ တရုတ္အစိုးရကို သံတမန္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ နယ္ပယ္ေပးသင့္သည္။ မီဒီယာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။ တရုတ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ထုိေဒသတြင္ျဖစ္ပြားေသာကိစၥရပ္မ်ား သိရွိေစရန္ အက်ိဳးျပဳပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ - တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မွာရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ၿပီးသားျဖစ္ၿပီး နယ္နိမိတ္ျပႆနာ မရွိပါ။ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ကိုးကန္႔ေဒသသည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ရွိ အိႏၵိယတြင္ပါဝင္သည္။ (ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း ထိုတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။) ဒါဟာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ မတည္ေထာင္မီကတည္းက ကိစၥျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကိုးကန္႔လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္စု ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ တရုတ္လူမ်ိဴးမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသားမဟုတ္ပါ။

တတိယအခ်က္မွာ - ကိုးကန္႔ေဒသသည္ Crimea မဟုတ္ပါ။ ထုိကဲ့သို႔ခုိင္းႏႈိင္းခ်က္သည္ အျဖစ္မွန္ႏွင့္ လံုးဝမသက္ဆိုင္ပါ။ လူတစ္ခ်ိဳ႕၏ ထင္ရာမွန္းဆျခင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံလံံုးဝလက္မခံေသာ ထူးျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သေဘာထားေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

စတုတၳအခ်က္မွာ - နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးအမ်ားဆံုးျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ေဖ်ာင္းဖ်သည္။ ျမန္မာနယ္စပ္ျပည္သူမ်ားအလံုးအရင္းတရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ တရုတ္နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အက်ိဴးမရွိပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိက္တြန္းျခင္းသည္ သဘာဝပင္ျဖစ္သည္။

ပဥၥမအခ်က္မွာ - တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္သာမက လူမႈေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည္။ ဒီလိုေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားတြင္ မပါဝင္သင့္ပါ။ တရုတ္ျပည္တြင္းသာမက ျမန္မာျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုတရုတ္သို႔ တြန္းမပို႔သင့္ပါ။ အကယ္၍တြန္းပို႔လွ်င္ေတာင္ ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၏သမိုင္းေၾကာင္းသည္ အနည္းငယ္ရႈပ္ေထြးသည္။ သမိုင္းေၾကာင္း ျပႆနာကို သတၱိသာမက ပညာသားပါပါ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္။ လတ္သေလာတိုက္ပြဲမ်ားမွ ျပင္းထန္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ႏွစ္ဘက္စလံုး ဒဏ္ရာရက်ဆံုးမႈမ်ားရွိၿပီး တိုက္ပြဲဂယက္ေၾကာင့္ေဒသခံမ်ား ဘဝေနထိုင္မႈကိုထိခိုက္လာသည္။ ယခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ႏွစ္ဖက္လံုးနားလည္မႈမ်ားရရွိေစရန္ လြန္စြာေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ပဋိပကၡက ေရြးေကာက္ပြဲကို သက္ေရာက္ေစသည့္ အေျခအေနကို မလိုလားပါ။

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိေသာ မူဝါဒမွာ တည္ၿငိမ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာအဆိုပါ တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းရန္အစြမ္းလည္းရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ျပည္က သေဘာထားကိုေျပာင္းလဲၿပီး ထင္ရာမွတ္ခ်က္ခ်ေပးျခင္းသည္ ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ တလြဲျဖစ္ေစပါသည္။ တရုတ္ကိုမူဝါဒေျပာင္းလဲေစရန္ လမ္းေၾကာင္းေပးလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္က အက်ိဳးထူးမလာဘဲ အခ်ိန္သာကုန္သြားလိမ့္မည္။

တရုတ္ျပည္တြင္း လူတစ္စုသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကိုးကန္႔လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚနားလည္ စာနာၾကသည္။ ဒီကိစၥကို နားလည္ေပးလို႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီကိစၥဟာတရုတ္မွျမန္မာျပည္အေပၚထားရွိေသာ မူဝါဒကိုေျပာင္းလဲေစေလာက္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမဟုတ္ပါ။ တရုတ္၏ျမန္မာအေပၚသေဘာထားမွာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့ ္တရုတ္-ျမန္မာ ကာလၾကာ ခ်စ္ၾကည္ေသာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးမူေဘာင္တြင္သာ မူတည္သည့္အခ်က္မွာ ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္ႏိုင္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရမွာ သန္း၅ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္း ၁၃၄မ်ိဳးရွိၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၂၉ဖဲြ႔ရွိကာ လက္ရွိတြင္ ၁ဝဖြဲ႕ေက်ာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။ ျမန္မာအစိုးရက လူမ်ိဳးစုျပႆနာကို အျမစ္ျပတ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္မွာ လြန္စြာခက္ခဲလွသည္။ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ အားလံုးအပစ္ရပ္ကာမွ ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေကာင္းမြန္ေသာကံၾကမၼာကို ပိုင္ဆိုင္၍ ကိုးကန္႔အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။

Source: Global Times ၂ဝ၁၅ခုနစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁၆ရက္ေန႔
မူရင္းလင့္ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=781291308613591&id=191612647581463

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

လက္ေရးနဲ႔ကဗ်ာ

၁။ ပံုပါလက္ေရးက ဆရာ့လက္ေရးလား ဆရာမေငြတာရီလက္ေရးလား ဆရာ ကြ်န္ေတာ္ မေရးပါ။ ေငြတာရီလက္ေရး။ ၂။ ဆရာ့စာေလးေရာကဗ်ာေလးေရာ Share ထားပါတယ္ဆရာ ငယ...