Wednesday, December 30, 2015

Medical vocabulary ေဆးစာ ေဝါဟာရမ်ား (အဂၤလိပ္-ျမန္မာ)

• Absorption = အစာ စုပ္ယူျခင္း၊
• Adrenal gland (အျဒီနယ္လ္-ဂလင္း)
• Allergy (အလာဂ်ီ) = တခုခုႏွင့္မတည့္ျဖစ္ျခင္း၊
• Amoeba = (အမီးဘား) ပိုး၊
• Angina pectoris (အင္ဂ်ိဳင္နာပက္တိုးရစ္) = ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း၍ရင္ပတ္မွျပင္းထံစြာနာျခင္း၊
• Anorexia, loss of appetite = အစားပ်က္ျခင္း၊ စားျခင္စိတ္မရွိျခင္း၊
• Anus (ေအးနပ္စ္) = စအို၊
• Aorta (ေအအိုတာ) = ႏွလံုးမွထြက္သည့္ အၾကီးဆံုးေသြးလႊတ္ေၾကာၾကီး
• Arterioles (အာတီရီယိုးလ္းစ္) = ေသြးလႊတ္ေၾကာမွ်ဥ္မ်ား၊
• Asetabulum (အဆက္တဗ်ဴလမ္) = ေပါင္ရိုးကဆက္သည့္ေနရာရွိ တင္ပဆံုရိုးကြင္းမွအရိုး၊
• Basophil (ေဘဆိုဖီးလ္) = ေသြးျဖဴဥတမ်ိဳး၊
• Benign (ဘီႏိုင္း) = (ကင္ဆာ) မဟုတ္ေသာ၊ အႏၲရာယ္မရွိတတ္ေသာ၊ ကင္ဆာမဟုတ္ေသာအေျခအေန
• Blood plasma (ပလာစမာ) = ေသြးရည္ၾကည္၊
• Blood vessel (ဘလတ္-ဗက္ဆယ္စ္) = ေသြးေၾကာ၊
• Brain = ဦးေႏွာက္၊
• Buttocks (ဘတ္ေတာ့ခ္) = တင္ပါး၊
• C/C = Chief complaint = အဓိကတိုင္တန္းခ်က္၊ လူနာကေျပာသည့္ အဓိကအခ်က္၊
• Caecum (ေစကမ္) = အူမၾကီး၏အစပိုင္း၊
• Canine tooth = စြယ္သြား
• Capillaries = ေသြးေၾကာမွ်ဥ္မ်ား၊
• Cardiovascular (ကာဒီယို-ဗတ္စကူလာ) = ႏွလံုးႏွင့္ေသြးေၾကာမ်ား၊၊
• Carpals (ကာပယ္လ္) = လက္ေကာက္ဝတ္ရိုး
• Cartilage (ကားတေလ့ရွ္) = အရိုးႏု၊
• Cavity (ကယ္ဗတီ) = အေခါင္း (လိႈင္ေခါင္း)
• Cc = ml = milliliter (စီ၊ စီ၊) = (မင္လ္)
• Cervical (ဆဗိုက္ကယ္) = လည္ပင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ
• Cervix (ဆားဗစ္) = သားအိမ္အဝ၊
• Clavicle (ကလက္ဗီကယ္) = ညွပ္ရိုး
• Coccyx (ေကာက္ဆစ္) = အျမီးပိုင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ
• Computed tomography (CT) (စီတီ စကင္) = ကြန္ျပဴတာသံုးျပီး၊ (တိုမိုဂရပ္ဖီ) နည္းျဖင့္ အရုပ္ရယူျခင္းျဖစ္သည္၊
• Cramps (ခရမ့္စ္) = ၾကြက္သားမ်ားၾကံဳ႕ျခင္းေၾကာင့္နာျခင္း၊
• Cyst (ဆစ္စ္) = ဖံုးထားသည္အိပ္ႏွင့္ အထဲကပစၥည္းတမ်ိဳး (အရည္၊ အစိုင္အခဲ) ပါသည့္ အလံုး၊ အက်ိတ္၊
• Diaphragm (ဒိုင္ယာဖရမ္) = ရင္ေခါင္းႏွင့္ဝမ္းဗိုက္ၾကားရွိ ၾကြက္သားၾကီး
• Diarrhoea = Loose motion (ဒိုင္ယာရီယာ) = ဝမ္းေလ်ာ-ဝမ္းပ်က္ေရာဂါ၊၊
• Diastolic pressure (ဒိုင္ယာစတိုးလစ္-ပရက္ရွာ) = ေအာက္ေသြးခ်ိန္၊
• Digestion (ဒိုင္ဂ်က္ရွင္း) = အစာေျချခင္း၊
• Dizziness/Giddiness (ဒီဇီးနက္စ္) (ဂီးဒီးနက္စ္) = မူးေဝျခင္း၊
• Duodenum (ဒူယိုဒီနမ္) = အူ၏အစပိုင္း၊
• Dysphagia (ဒစ္ေဖးဂ်ီးယား) = အစာျမိဳခက္ခဲျခင္း၊
• Dysphonia (ဒစ္ပ္နီးယား) = အသက္ရွဴမဝျခင္း၊
• Endocrine (အင္ဒိုခရိုင္း) = ေဟာ္မုန္းစနစ္၊
• Endometrium (အင္ဒိုမီးထြီးယမ္း) = သားအိမ္ၾကြက္သားအတြင္းဆံုးလႊာ၊
• Eosinophil (အီယိုဆင္ႏိုဖီးလ္) = ေသြးျဖဴဥတမ်ိဳး၊
• Esophagus (အီဆိုေဖးဂတ္စ္) = အစာျမိဳျပြန္၊
• Ethmoid (အက္သမြိဳက္) = မ်က္လံုးအတြင္းရိုး၊
• External os (အိတ္စ္တာနယ္-ေအာ့စ္) = သားအိမ္ဝ၏ထြက္ေပါက္၊
• Feaces (ေဖးစီးစ္) = ဝမ္း၊
• Femur (ဖီးမား) = ေပါင္ရိုး
• Fever (ဖီဗာ) = ဖ်ားျခင္း၊
• Fibula (ဖစ္ျဗဴလာ) = ေျခသလံုးအျပင္ရိုး
• Frontal (ဖရန္တယ္) = နဖူးရိုး
• Fundus (ဖန္းဒတ္စ္) = ထိပ္၊ ဥပမာ သားအိမ္ထိပ္၊
• Gall bladder (ေဂါလ္ဘလယ္ဒါ) = သဲေျခအိပ္၊
• Gastrointestinal (GI) tract (ဂ်ီ-အိုင္-ထရြက္) = အစာေျခလမ္းေၾကာင္း၊
• Gum (ဂမ္း) = သြားဖံုး၊
• Headache (ဟက္ေဒ့ခ္) = ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊
• Heart (ဟတ္) = ႏွလံုး၊
• Heart Murmurs (မားမား) = ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ႏွလံုးခံုသံမ်ား၊
• HR = Heart rate (ဟတ္-ရိတ္) = ႏွလံုးခုန္ႏွဳန္း၊
• Humerus (ဟူးမားရပ္စ္) = လက္ေမာင္းရိုး
• i.e. = That is = ၄င္းသည္၊
• Iliac crest (အီလီယက္-ခရက္စ္) = ခါးေဘးဘက္ ႏွင့္ ေပါင္ထိပ္ရိုးေနရာ၊
• Ilium (အီလီယန္) = တင္ပဆံုးေနာက္ႏွင့္ အေပၚပိုင္းရိုး၊
• Immune system (အင္ျမဴး-ဆစ္စတမ္) = (အင္ဖက္ရွင္) ျဖစ္လ်င္ ပိုးမႊားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး၊ သတ္ျပစ္ျခင္း၊
• Incisor tooth (အင္ဆိုက္ဇာ-တုသ္) ေရွ႕သြား၊
• Insulin (အင္စူလင္) = ဆီးခ်ိဳကို ထိန္းသည့္ ေဟာ္မုန္း
• Intervertebral disks (အင္တာဗာတီဘရယ္-ဒစ္) = ခါးရိုးဆစ္ၾကားအရိုးႏုပိုင္း၊
• Iris (အိုင္းရစ္) = သူငယ္အိမ္၊
• Ischium (အစ္စခ်ီယန္) = ဆီးစပ္ေဘးရိုး၊
• jejunum (ဂ်က္ဂ်ဴနမ္) = အူသိမ္၏အစပိုင္း၊
• Kidneys (ကစ္ဒ္နီ) = ေက်ာက္ကပ္၊
• Lacrimal (လက္ခရိုင္မယ္) = မ်က္ရည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊
• Lacrimal bone (လက္ခရိုင္မယ္-ဘုန္း) = မ်က္ရည္ရိုး
• Larynx (ေလးရင့္စ္) = ေလျပြန္
• Left atrium (လက္ဖ္-ေအထြီယံမ္) = ဗယ္ဘက္ ႏွလံုးအေပၚခမ္း၊
• Left ventricle (လက္ဖ္-ဗင္ထြီကယ္လ္) = ဗယ္ဘက္ ႏွလံုးေအာက္ခမ္း၊
• Ligament (လစ္ဂမင့္) = အရြတ္၊
• Lipoma (လိုက္ပိုးမား) = အဆီအိပ္
• Liver (လစ္ဗာ) = အသဲ
• Lumbar (လမ္ဘား) = ခါးပိုင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ
• Lump = Tumor (လမ့္) (ၾကဴးမား) = အလံုး၊ အအက်ိတ္၊
• Lungs (လန္းင္စ္) = အဆုပ္၊
• Lymph (လင့္ဖ္) = ေသြးျပန္ရည္
• Lymph node (လင့္ဖ္-ႏုတ္) = တက္ေစ့
• Lymphatic vessel (လင္ဖက္တစ္-ဗက္ဆယ္လ္) = ေသြးျပန္ရည္ အေၾကာ
• Lymphocyte (လင္ဖိုဆိုက္) = ေသြးျဖဴဥ၊
• Mandible (မင္ဒီဗယ္) = ေမးရိုး
• Maxilla (မက္ဆယ္လာ) = အေပၚႏုပ္ခမ္းရိုး
• Meninges (မင္နင္းဂ်ီးစ္) = ဦးေႏွာက္အား အားဖံုးထားသည့္အလႊာ
• Menstrual Cycle (မင္စထြယ္-ဆိုက္ကယ္လ္) = လစဥ္ ရာသီဆင္းျခင္း၊
• Metabolism (မက္တာေဘာ္လဇင္) = ဇီဝျဖစ္စဥ္
• Metacarpals (မက္တာကာပယ္လ္) = လက္ဝါးအတြင္းရိုး
• Metatarsal (မက္တာတာဆယ္) = ေျခဖဝါးရိုး
• Microscope (မိုက္ကရိုစကုပ္) = အႏုၾကည့္မွန္ဘီလူး၊
• Migraine (မိုင္ဂရိန္း) = အမူးေရာဂါ၊၊
• Mn Ο = Menstrual cycle (မင္ဆရြယ္-ဆိုက္ကယ္လ္) = လစဥ္ရာသီဆင္းျခင္း၊
• Molar tooth (မိုလာ-တုသ္) = အံသြား
• Mucous membranes (ျမဴးကပ္စ္) = အေျမွး
• Muscular (မာစကူလာ) = ၾကြက္သား၊
• Myometrium (မိုင္ယိုမီးထြီးယမ္း) = သားအိမ္ၾကြက္သားအလယ္လႊာ၊
• Nasal (ေနဆယ္) = ႏွာေခါင္းရိုး၊
• Nerve (နာ့ဖ္) = အာရံုေၾကာ၊
• Neutrophil (ႏူထိုဖီးလ္) = ေသြးျဖဴဥတမ်ိဳး၊
• Nose (ႏို႔စ္) = ႏွာေခါင္း၊
• O2 = Oxygen = ေအာက္စီဂ်င္၊
• Occipital (ေအာက္စီပီတယ္လ္) = ေနာက္ေစ့၊
• Off and on = ျဖစ္လိုက္-ေပ်ာက္လိုက္၊
• OG = Obstetrics and Gynecology = သားဖြါး၊ မီးယပ္ပညာ၊ သားဖြါး၊ မီးယပ္အထူးကု၊
• Ointment (ဝိုင္းမင့္န္) = ပ်စ္ေအာင္စီမံထားသည့္ ထည့္ေဆး၊ ခပ္ေဆး၊ လိမ္းေဆး၊
• Operation = ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊
• Oral = By mouth = ပါးစပ္မွတဆင့္၊
• Organ (ေအာ္ဂင္) = အဂၤါအစိတ္အပိုင္း၊
• Os (ေအာ့စ္) = အဝ၊ အေပါက္၊
• Ovary (အိုဗရီ) = မမ်ိဳးဥအိမ္
• Ovum (အိုဗမ္) = မ-မ်ိဳးဥ
• Oxytocin (ေအာက္စီတိုဇင္) = သားအိမ္ၾကြက္သားၾကံဳ႕ေစေသာ ေဟာ္မုန္း
• P/D = Provincial Diagnosis ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေရာဂါခန္႔မွန္းခ်က္၊
• Pain = နာျခင္း၊ ကိုက္ျခင္း၊
• Pancreas (ပန္ကရိယပ္စ္) = သရက္ရြက္
• Parietal (ပရိုင္ရတယ္) = ေခါင္းေဘးရိုး
• Patella (ပတယ္လာ) = ဂံုညင္းရိုး
• Pelvic cavity (ပဲလဗစ္ကယ္ဗတီ) = တင္ပဆံုရိုးတြင္းအေခါင္း
• Pericardium (ပယ္ရီကားဒီးယမ္း) = ႏွလံုးအား အားဖံုးထားသည့္အလႊာ
• Peritoneum (ပယ္ရီတိုနီယမ္) = ဝမ္းဗိုက္ထဲရွိ အဂၤါမ်ားအားဖံုးထားသည့္အလႊာ
• PET = Post-eclamptic toxemia (ပီ၊ အီး၊ တီ၊) = ကိုယ္ဝန္ေသြးဆိပ္တက္ျခင္းအေစာပိုင္းအဆင့္၊
• Phalanges (ဖဲလင့္ဂ်က္စ္) = လက္ဆစ္အရိုး
• Pharynx (ေဖးရင့္) = အာေခါင္
• Phymosis (ဖိုင္မိုးဆစ္) = ပန္းငံုေရာဂါ
• PID = Pelvic inflammatory disease (ပီ၊ အိုင္၊ ဒီ၊) = တင္ပဆံုတြင္း ေရာင္ျခင္းေရာဂါ၊၊
• Placenta (ပလက္ဇန္တာ) = အခ်င္း၊
• Platelets (Thrombocytes) (ပလိပ္လက္) (သရြန္ဘိုဆိုက္) = ေသြးမႈံ
• Pleura (ပလူရာ) = အဆုပ္အားဖံုးထားသည့္အလႊာ
• PMH = Past medical history = ေရာဂါ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္၊
• POT = Post Operative Treatment = ခြဲစိတ္ျပီးကုသခ်က္၊
• PPH = Post partum hemorrhage = ေမြးျပီး ေသြးသြန္ျခင္း၊
• PR = per rectum (Rectal examination) (ပီ၊ အာရ္) = စအိုလမ္းေၾကာင္းစမ္းသပ္ျခင္း၊
• Pregnancy test = ကိုယ္ဝန္ရွိ-မရွိစမ္းျခင္း၊
• Premolar tooth ေရွ႕အံသြား၊
• PRN = as necessary, from Latin, pro re nata = လိုအပ္လ်င္၊ ဥပမာ နာလ်င္၊ ကိုက္လ်င္စသျဖင့္၊
• Prostate gland (ပေရာစတိတ္-ဂလင္း) = ဆီးအက်ိတ္
• Pubis (ျပဴးဗစ္) = ဆီးစပ္ရိုး
• Pulse (ပါ့လ္စ္) = ႏွလံုးခံုႏွဳန္း၊ လက္ေကာက္ဝတ္မွာ စမ္းသည္၊ တေထာင္ဆစ္၊ လည္ပင္း၊ ေပါင္ျခံ၊ ဒူးေကာက္ေကြးတို႔႔လည္း စမ္းႏိုင္သည္၊ ေမြးစကေလး၏ ခံုႏွဳန္းမွာ တမိနစ္လ်င္ ၁၃ဝ-၁၅ဝ ရွိသည္၊ (၃) ႏွစ္သားတြင္ ၁ဝဝ-၁၂ဝ၊ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား႔ ၅ဝ-၈ဝ ရွိသည္၊
• Pylorus (ပိုင္လိုးရပ္) = အစာအိမ္၏ေအာက္ပိုင္း၊
• Radius (ေရဒီယပ္စ္) = လက္ျဖန္အျပင္ရိုး
• Rectum (ရက္တမ္) = အစာေဟာင္းအိမ္၊
• Red blood cells (RBC) erythrocytes = ေသြးနီဥ
• Regular, Irregular = ပံုမွန္၊ ပံုမမွန္၊
• Reproduction (ရီပရိုဒတ္ရွင္း) = မ်ိဳးပြါးျခင္း၊
• Respiratory (ရက္စပေရးရွင္း) = အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း၊
• Respiratory rate (ရက္စ္ပဲယာထြီ-ရိတ္) = အသက္ရွဴႏံွဳးသည္ အသက္အလိုက္မတူ၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ တမိနစ္လ်င္ ၁၆-၂ဝ ရွဴသည္၊
• Rib (ရစ္ဘ္) = နံရိုး
• Sacrum (ေဆခရမ္) = တင္ပါးေနာက္ပိုင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ
• Salivary glands (ဆလုိက္ဘရီ) = သြားရည္ထြက္ေသာ(ဂလင္း) မ်ား၊
• Scapula (စကက္ျပဴလာ) = လက္ျပင္ရိုး
• Sebaceous gland (ဆေဗးရွပ္ဂလင္း) = ေခြ်းထြက္ေသာ ဂလင္း၊
• Serum (စီရမ္) = ေသြးခဲသြားျပီးေနာက္ က်န္ေနသည့္ပစၥည္း
• Signs (ဆိုင္းစ္) = ေရာဂါ၊လကၡဏာ၊ စမ္းသပ္သည့္အခါေတြ႔ရွိရေသာေရာဂါ၊လကၡဏာ မ်ား၊ ဥပမာ ေသြးခ်ိန္၊ အပူခ်ိန္တက္ျခင္း၊ က်ျခင္း၊
• Skeletal (စကယ္လတယ္လ္) = အရိုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊
• Small intestines (စေမာလ္-အင္တက္စ္တိန္း) = အူသိမ္၊
• Spasm (စပါဇမ္) = ယုတ္တရက္ၾကြက္သားမ်ားထိန္းမရေအာင္ၾကံဳ႕ျခင္း၊
• Sphincter (စဖင္တာ) အဝိုင္းပံုအထိန္းၾကြက္သား၊
• Spinal cord (စပိုင္နယ္ေကာ့တ္) = ခါးရိုးမၾကီးထဲရွိအာရံုေၾကာ
• Spleen (စပလင္း) = ေဘလံုး
• Sputum (စျပဴတမ္) = သလိပ္၊
• Sternum (စတာနမ္) = ရင္ညြန္႔ရိုး
• Stomach (စတားမတ္ခ္) = အစာအိမ္
• Stroke, Cerebrovascular accident (CVA) (စထုတ္ခ္) = ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ၊၊
• Surgery (ဆာဂ်ရီ) = ခြဲစိတ္ပညာ
• Sweat (ဆြက္တ္) = ေခြ်း၊
• Symptom (ဆင္မတမ္) = ေရာဂါလကၡဏာ၊ လူနာက ေျပာသည့္ေရာဂါအေျခအေနမ်ား၊ ဥပမာ အန္ခ်င္သည္၊ ေခါင္းမူးသည္၊
• Syndrome (ဆင္ဒရုမ္း) = ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားစြာရွိသည့္ေရာဂါအေျခအေန
• Systolic Pressure (ဆစ္စတိုးလစ္=ပရက္ရွာ) = အထက္ေသြးခ်ိန္
• Tarsal bone (တာဆယ္-ဘုန္း) = ေျချခင္းဝတ္ရိုး
• Temporal (တန္ပိုရယ္) = နားထင္ရိုး
• Tenderness (တင္းဒါးနက္စ္) = စမ္းသပ္သည့္အခါ၊ ဖိၾကည့္သည့္အခါ လူနာက နာသည္ကိုခံစားရျခင္း၊
• Tendon (တန္ဒြန္) = အေခ်ာင္းလိုက္ရွိသည့္အရြတ္
• Thoracic (သိုရက္ဆစ္) = ရင္ေခါင္းပိုင္း
• Throat (သရုပ္တ္) = လည္ေခ်ာင္း၊
• Tibia (တီဘီယာ) = ေျခသလံုးအတြင္းရိုး
• Tonsils (ေတာင္ဆယ္) = အာသီး၊
• Trachea (ေထြကီယာ) = ေလျပြန္ၾကီး၊
• Ulna (အာလ္နာ) = လက္ျဖန္အတြင္းရိုး
• Ultrasound (အာလ္ထြာေဆာင္း) = လူတို႔ၾကားႏိုင္ေသာအသံလိႈင္း (၂ဝ ကီလိုဟတ္စ္) ထက္ ျမင့္ေသာႏွဳန္း (၂၅ဝ-၂ဝဝဝ ကီလိုဟတ္စ္) ျဖင့္ အသံျဖစ္ေစကာ ယင္းမွ ရုပ္ကိုဖမ္းယူျခင္းျဖစ္သည္၊
• Ureter (ယူေရတာ) = ေၾကာက္ကပ္မွ ဆီးအိမ္သို႔ပို႔ေပးသည့္ ဆီးျပြန္၊
• Urethra (ယူရစ္သရာ) = ဆီးသြားျပြန္၊
• Urinary (ယူရယ္နရီ) = ဆီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊
• Urinary Bladder (ယူရီနရီ-ဘလယ္ဒါ) - ဆီးအိမ္၊
• Urine (ယူရီးန္) = ဆီး၊
• Uterus (ယူးထြပ္စ္) = သားအိမ္၊
• Utrine tube = Falopian tube (ယူထြိဳင္း ၾကဳ) = သားအိမ္ျပြန္၊
• Vagina (ဗဂ်ိဳင္းနား) = ေမြးလမ္းေၾကာင္း
• Valves (ဗာ့လ္ဖ္) = အဆို႔ရွင္မ်ား၊
• Veins (ဗိန္းန္) = ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား၊
• Vertebrae (ဗာတီဘရာ) = ေက်ာရိုးမၾကီးရွိအရိုး
• Whooping cough = ၾကက္ညွာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ၊၊
• Zygomatic = (ဇိုင္ဂိုမက္တစ္) ပါးရိုး

Medical vocabulary ေဆးစာ ေဝါဟာရမ်ား (အဂၤလိပ္-ျမန္မာ) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/medical-abbreviations.html
Medical vocabulary ေဆးစာ ေဝါဟာရမ်ား (ျမန္မာ - အဂၤလိပ္) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/medical-vocabulary.html

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

အရြက္ ႏွင့္ အပြင့္

အရြက္ေတြသာ ရွိစဥ္က အတူတူ အစိမ္းေရာင္သာ။ ပြင့္လာေတာ့ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး။ အဲလိုပါပဲ။ ကိုယ့္သားသမီးေတြ၊ ကိုယ္စာသင္ေပးလိုက္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင...