Thursday, January 24, 2019

Left Vs Right လက္ဝဲ နဲ႔ လက္ယာ

ဆရာ လက္ယာဝါဒ၊ လက္ဝဲဝါဒ ဆိုတာက ဘာကုိေျပာလိုတာပါလဲ။

အဲလိုသုတမ်ိဳးကို ဘယ္သူေရးတာကို ဖတ္သလဲအရ မတူတာေတြ ေတြ႔ပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရး အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီ ေခၚ အယူအဆေတြက ေရးၾကတာေရာ လုပ္ၾကတာပါ အေတာ္မတူၾကပါ။ ကြ်န္တာ္လည္း သိလွတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဖတ္ခဲ့ မွတ္ခဲ့တာေတြ၊ ၾကံဳဆံုထိေတြတာေတြ အတန္အသင့္သာရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေရးတာ တခုတည္းသာ အားမကိုးေစလိုပါ။

လယ္ဝဲယိမ္းႏိုင္ငံေရးဆိုတာ လူတိုင္းမွာ လူမႈေရးညီမွ်မႈရွိရမယ္ဆိုတာကို အေျခခံတယ္။ social equality လည္းေခၚတယ္။ egalitarianism လို႔လည္းေခၚတယ္။ အဂၤလိပ္စာလံုးေတြကို ေက်ာ္ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဝါဟာရေတြကေတာ့ အမ်ားသား။ သူတို႔ကို အစြန္းေရာက္သူေတြ၊ ျပဳျပင္ေရးသမားေတြလို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။

Left လက္ဝဲနဲ႔ Right လက္ယာလို႔သံုးစြဲလာခဲ့တာက ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး (၁၇၈၉-၁၇၉၉) ကေနစတယ္။ Estates General ေခၚ သူတို႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထိုင္တဲ့ေနရာအစီအစဥ္ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ဘက္မွာထိုင္ရသူေတြက ဘုရင္စနစ္ကို မလိုလားၾကသူေတြ။ ေတာ္လွန္ေရးကို ေထာက္ခံသူေတြ။ ၁၈၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္သစ္ဘုရင္စနစ္ ျပန္ထူေထာင္ျပီးေနာက္မွာ လက္ဝဲအသံုးက ပိုတြင္က်ယ္လာတယ္။ လြတ္လပ္သူမ်ား တနည္းအားျဖင့္ အားမကိုးသူမ်ားလို႔ေခၚတယ္။ ၁၉ ရာစုထဲ ေရာက္ေတာ့ Wing ေခၚ ေတာင္ပံ သို႔မဟုတ္ ေဘးစြန္လို႔ပါ ထည့္လာတယ္။ Left-wing ဆိုတာက ဘာသာေရးမွာေရာ ႏိုင္ငံေရးမွာပါ အစဥ္အလာစြဲမဟုတ္သူေတြျဖစ္တယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုပါ ဒီအသံုးသံုးလာတယ္။ Socialism ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ၊ Communism ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၊ Anarchism မင္းမဲ့ဝါနဲ႔ Social democracy ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီမွာပါ သံုးလာၾကတယ္။ ၁၉ နဲ႔ ၂ဝ ရာစုထဲမွာျဖစ္တယ္။

ဒိေနာက္မွာ civil rights အရပ္သားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ feminist အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈ၊ anti-war စစ္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ environmental ပတ္ဝန္းက်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကိုပါ လက္ဝဲဆန္သူေတြလို႔ ေခၚလာၾကတယ္။

International Workingmen's Association ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားမ်ားအသင္းၾကီး (၁၈၆၄-၁၈၇၆) ကို First International လို႔ေခၚၾကတာမ်ားတယ္။ ႏိုင္ငံအစံုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္တယ္။ လူတန္းစားခြဲျခင္းနဲ႔ တိုင္းျပည္မဲ့ အယူအဆေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးတင္သြင္းၾကတယ္။ Marx မာ့စ္ကိုေထာက္ခံသူေတြနဲ႔ မင္းမဲ့အယူအဆရွိသူ Mikhail Bakunin ဘူခါနင္ကို ေထာက္ခံသူေတြရယ္လို႔ ကြဲတယ္။

Second International ဒုတိယအစည္းအေဝးၾကီး (၁၈၈၈-၁၉၁၆) မွာ ပဌမကမာၻစစ္ၾကီးအေပၚ အျမင္ေတြကြဲၾကတယ္။ စစ္မလိုလားသူ Vladimir Lenin လီနင္နဲ႔ Rosa Luxemburg တို႔ကို ပိုျပီးလက္ဝဲက်သူေတြရယ္လို႔ သတ္မွတ္ခံရတယ္။

လက္ဝဲအယူအဆက Keynesian ကိန္းစီးပြါးေရးအျမင္ကို လက္ခံတယ္။ စက္မႈဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရးအယူအဆ လက္ခံတယ္။ ဆိုရွယ္ေစ်းကြက္စနစ္နဲ႔ ျပည္သူပိုင္သိမ္းတာကို လုပ္ခ်င္ၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ ဗဟိုခ်စီမံကိန္းစနစ္ လုပ္ခ်င္တယ္။ ကိုယ္တိုင္စီမံတဲ့ မင္းမဲ့ကြန္ျမဴနစ္အထိ ေရာက္တယ္။

စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ လက္ဝဲသမားေတြက အလုပ္သမားသမဂၢေတြကို ေထာက္ခံတယ္။ ၂ဝ ရာစုထဲေရာေတာ့ လက္ဝဲသမားေတြက စီးပြါးေရးမွာ အစိုးရစြက္ဖက္မႈလုပ္တာကို ေထာက္ခံလာၾကတယ္။ ၂ဝ ရာစုကုန္ကာနီးေတာ့တခါ လက္ဝဲသမားေတြၾကားမွာ ဗဟိုလက္ဝဲအယူအဆနဲ႔ တတိယနည္းလမ္းသမားလို႔ ကြဲလာၾကတယ္။ တျခားလက္ဝဲေတြက မာ့စ္စီးပြါးေရးကိုသာ လက္ခံၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က မာ့စ္ရဲစီးပြါးေရးအျမင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျမင္ထပ္တူမက်လို႔ သံုးသပ္ၾကတယ္။ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးအယူအဆရွိတယ္။ ေမာ္စီတုန္းက ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးမွာ ျမိဳ႕ေနအလုပ္သမားေတြမဟုတ္၊ ေတာေနလယ္သမားေတြကို အေျခခံရမယ္လို႔ ဆိုတယ္။ တျခားမူကြဲအယူအဆေတြလည္း မ်ားတယ္။ မေရးေတာ့ပါ။

ကမာၻမွာျဖစ္ေနတာေတြက ျမန္မာျပည္ကိုလည္း နက္နက္ရွိဳင္းရွိုင္း ကူးစက္သက္ေရာက္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးမရခင္က ျဖစ္တယ္။ ကေန႔အထိလည္း ရွိသူေတြမွာ ရွိတယ္။ သခင္စိုးရဲ႕ အလံနီက အရင္ဆံုး လက္နက္ကိုင္ျပီးေတာခိုတယ္။ သခင္သန္းထြန္းအုပ္စုကလည္း ဆက္ျပီးလက္နက္ကိုင္ေတာခိုတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ လက္နက္ကိုင္တာက ကြန္ျမဴနစ္ေတြထက္ေနာက္က်တယ္။

စစ္ေအးကာလမွာ ကြန္ျမဴနစ္လက္ဝဲနဲ႔ အရင္းရွင္လက္ယာလို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ေခၚၾကတယ္။ အမွန္က လက္ဝဲအုပ္စုကို အေရွ႕အုပ္စုနဲ႔ လက္ယာအုပ္စုကို အေနာက္အုပ္စုလို႔ေခၚပါတယ္။ ေျမပံုအရေခၚတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။ ဆိုဗီယက္အုပ္စုနဲ႔ အေမရိကန္အုပ္စုလို႔ ေျပာတာက ပိုမွန္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ လက္ဝဲအုပ္စုမွာ ေမာ္စီတုန္းက တဘာသာျဖစ္လာတယ္။ ျမန္မာျပည္က ကြန္ျမဴနစ္ေတြၾကားမွာလည္း ဆရာတင္ၾကတာ မတူပါ။

သမိုင္းတင္အျဖစ္အပ်က္ေတြက အမ်ားၾကီး။ ေရးထားေတြကလည္း အမ်ားၾကီး။ ဖတ္တဲ့အခါေတာ့ သတိၾကီးၾကီး ထားသင့္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆေတြလို႔ သိပါ။ တိုင္းျပည္အေၾကာင္းေတြလို႔ ေျပာမရပါ။ ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္းလို႔ ေျပာရင္ တစိတ္တပိုင္းသာမွန္တယ္။ သိခ်င္စိတ္ရွိတာ ေကာင္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေရးတာကိုသာ အားမကိုးပါနဲ႔။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၅-၁-၂ဝ၁၈
၂၅-၁-၂ဝ၁၉

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Cleaning အမိႈက္ ႏွင့္ အိမ္ဦးခန္းပိုစတာ

Hi ကူးစက္ေရာဂါေအာက္မွာ ဥေပကၡာေရွ့ထားမွ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္ဆရာ တဲ့။ ဥေပကၡာစကားလံုးက အဓိပၸါယ္ေလးနက္တယ္။ လြယ္လြယ္ေလးသာ ေျပာပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ္က ကိ...